Hur har data registrerats i GaW?

Följande arbetsgång används vid registreringen av data i GaW:

  • En eller flera forskare identifierar ett källmaterial som intressant i relation till forskningsprojektet Gender and Works frågeställningar och/eller ett eget närliggande projekt.
  • Om materialet inte redan föreligger i digital form digitaliseras det i sin helhet eller delvis, antingen genom OCR-läsning (om materialet är tryckt) eller genom manuell transkribering (handskrifter).
  • I samarbete med någon av databasens medarbetare upprättar den forskare som ska registrera materialet en projektdokumentation och ett konsekvensdokument.
  • Forskaren analyserar källmaterialet, lägger in relevanta källtextutdrag i databasen, laddar upp eventuella bilder av originalkällan och märker upp de ställen i texten som beskriver arbete/försörjning, individer, relationer o.s.v.
  • Materialet kvalitetsgranskas av någon av databasens medarbetare (en moderator).

Efter att ett fall har kvalitetsgransats och godkänts av en moderator blir det sökbart för den som är inloggad i databasen. Forskaren som registrerat materialet kan sedan, i samråd med databasens medarbetare, välja att publicera materialet. Då blir det sökbart även i den öppna databasen.