Källunderlag

Ett källunderlag är en samling källor som avgränsats speciellt för GaW:s räkning. Det kan utgöras av en eller flera domböcker, en brevsamling eller en serie räkenskaper. Det kan också vara tematiskt, till exempel en viss typ av rättsfall som kommer från flera olika domstolar.

De fall som baserar sig på ett gemensamt källunderlag finns samlade under en gemensam rubrik. Rubriken anger vilken materialtyp som använts samt geografiska och tidsmässiga data.

Exempel på källunderlag i GaW:

  • Almö (Västmanland), gårdsräkenskaper 1682-1687
  • Delsbo (Hälsingland), Elias Jonssons dagbok 1752-1761
  • Ekenäs (Nyland), rådhusrättens protokoll 1678-1681

Se alla källunderlag i GaW

Till varje källunderlag hör en dokumentation som beskriver källmaterialet, hur stor del av det som finns med i GaW, urvals- och transkriberingsprinciper med mera. Innan du använder dig av uppgifter hämtade från GaW bör du ta del av denna dokumentation.

De olika källunderlagen kan skilja sig åt på fler punkter än varifrån uppgifterna är hämtade. Ett visst arkivmaterial kan ha digitaliserats och analyserats för GaW:s räkning i olika hög grad: ibland hela volymer, ibland en serie av volymer, ibland bara delar av en volym. Om ett urval har skett, så kan det basera sig på olika principer.

Också själva digitaliseringen av källtext kan skilja sig åt. Vissa källor har digitaliserats genom att forskare inom projektet skrivit av den ursprungliga, handskrivna originalkällan (eller foton av densamma). Andra källor har digitaliserats genom OCR-läsning av tryckta källutgåvor, och ytterligare andra har redan förelegat i digital form. Därmed kan principerna för transkriberingen variera. Också av den anledningen bör dokumentationen läsa.