Analysenheter

GaW är en komplex databas och innehåller en rad olika slags uppgifter. Nedan följer en beskrivning av databasens viktigaste analysenheter (i enlighet med DDI Controlled Vocabulary for Analysis Unit):

Analysenhet (enligt DDI) Beskrivning i GaW
Textenhet Källtext, längre eller kortare utdrag ur en källa. Återges med samma ordföljd och i regel samma stavning som i originalet. Varje källtext innehåller minst ett belägg för konkret utfört arbete.
Händelse/process Aktivitet, beskrivning i källtexten av sådan tidsanvändning som syftar till försörjning. En aktivitet återges i databasen både som den formuleras i originalkällan och i normaliserad form (verb + objekt).
Individ Den person/de personer som utför en aktivitet, alternativt är relaterad till utföraren av en aktivitet.
Organisation I de fall där aktivitetens organisatoriska ram framgår av källtexten, antingen explicit eller implicit, har arbetsorganisationen registrerats.
Familj I de fall där källtexten innehåller uppgifter om vem eller vilka utföraren av en aktivitet är släkt med har individernas släkttillhörighet registrerats.
Hushåll I de fall där källtexten innehåller uppgifter om vem eller vilka utföraren av en aktivitet bor tillsammans med har individernas hushållstillhörighet registrerats.

Se samtliga variabler i GaW (pdf)

Ladda ner en utförlig vägledning till GaW (pdf)