Skriva uppsats om genus och arbete

Databasen GaW kom till i samarbete med forskningsprojektet Gender and Work, vars huvudfråga var ”Hur försörjde sig män och kvinnor i Sverige under perioden 1550–1800?”. Om ditt uppsatsämne angränsar till fältet genus, arbete och försörjning under tidigmodern tid, har du en bra utgångspunkt såväl i databasen som i våra resultat och publikationer.

Senast uppdaterad: 2021-11-12