Hur kan jag använda GaW?

En husar, det vill säga en slags militär, bärande på två hinkar i ett ok

Databasen Gender and Work (GaW) är ett verktyg för att digitalisera, systematisera och analysera utdrag ur olika historiska källor.

Forskare, studenter och allmänhet kan söka i materialet och ladda ner data för vidare bearbetning. Studenter kan också använda materialet för att skriva uppsats. Forskare som arbetar med källmaterial som skulle kunna passa i GaW har möjlighet att använda databasen för att analysera, men även tillgängliggöra, sina källor.

En kvinna matar sitt lilla barn med sked

En rik källsamling

Texterna i databasen kommer från olika områden, och olika tidpunkter, i det tidigmoderna Sverige. Alla innehåller de uppgifter om vad människor gjort för sin försörjning, men de rymmer också mycket annat som berättar om livet i äldre tid.

  • Det stora antalet registrerade individer som utför aktiviteter innebär ett rikt personhistoriskt och genealogiskt material
  • Ort- och personnamn återges i olika varianter och stavningar
  • De digitaliserade källtexterna innebär ett stort och varierat språkhistoriskt material från det tidigmoderna Sverige
  • Utförliga arkivreferenser gör att GaW kan användas som ingång i sökandet av ytterligare källmaterial

Läs om forskning i anslutning till GaW

Att använda data ur GaW

Databasen GaW besvarar inga forskningsfrågor. Men med dess hjälp kan du söka, presentera och sammanställa data, vilket i sin tur kan utgöra grund för att besvara forskningsfrågor.

I arbetet med källmaterial måste en historiker alltid använda källkritik. En databas tillför ett nytt lager mellan den ursprungliga källan och den enskilda forskaren, vilket måste hanteras med ett ytterligare batteri av källkritiska frågor (t.ex. om urval). Samtidigt kan GaW användas som ett verktyg i den källkritiska analysen. Du får tillgång till såväl ursprungskällan som dokumentation av registreringsprocessen samt möjlighet att jämföra olika källor med varandra.

I förhållande till den enskilda källan medför den ett substantiellt mervärde på grund av

  • mängden data
  • systematiseringen av data

Innehållet i databasen GaW speglar de källor som registrerats i databasen. Det beror i sin tur på forskningsprojektet Gender and Works och i viss mån även enskilda forskares intressen. Så är fallet med all historisk forskning. Fördelen med GaW är att den på ett systematiskt sätt kan visa hur de olika källunderlagen bidrar till den bild som framkommer. Dessutom kan du alltid gå tillbaka till den ursprungliga källan.

Läs om källorna i GaW

Män och kvinnor vid Västra Yttringe gård skördar
Senast uppdaterad: 2023-01-24