I väntan på tomten

1 december

köpa ko

Den 1 december 1827 köpte J F Björklund ett ”kokreatur” på landsvägen av hemmansägaren Jan Persson och hans hustru för 65 Riksdaler. Köpet skedde på kredit och betalningen skulle erläggas senast en månad senare. Så skedde inte och det blev bråk, både om kon och om betalningen.

Bild; detalj ur akvarell av Carl Johan Fahlcrantz, 1800-tal. Källa: Alvin

Läs mer om domböckerna från Tuhundra, Snevringe och Västerås och hur man kan använda dem i Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb: Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020)

Kor

2 december

biträda på krog

Den 2 december 1865 arbetade tunnbindaren Per Alfred Sahlin på sin systers krog i Västerås. Systern, en änka vid namn Julia Hulin, var förestånderska för krogen vid en gästgivargård i staden. Just denna mörka eftermiddag besöktes krogen av statkarlen Carl Petter Olsson Söder samt en arbetsklädd man vars namn vare sig Per Alfred, hans syster eller de andra kroggästerna kände till. Carl Petter och den okände mannen lämnade krogen tillsammans, men kort därefter kom mannen tillbaka och bad om att få låna ljus och lykta så att han kunde leta efter sin penningpung som försvunnit. Sökandet ledde dock inte till någon återfunnen pung, och kort därefter avlägsnade sig mannen från platsen. Det hela hade kunnat sluta där, om inte Carl Petter kommit in på krogen igen, glad i hågen över att ha funnit en penningpung som även han sade sig ha tappat bort. Här fattade dock en annan kroggäst misstanke om att det i själva verket rörde sig om den okände mannens pung, och att denna alltså upphittats och stulits av Carl Petter. Gästen delade med sig av sina misstankar till en stadsbetjänt och kort därefter ställdes Carl Petter inför rätta anklagad för stöld.

Utöver att berätta om en man vars krogbesök fick ett snopet slut och om en annan som i detta såg ett tillfälle yppa sig säger detta fall från Västerås rådhusrätt något om människors arbete i 1800-talsstaden. För det första får vi veta att en änka drev en gästgivarkrog och till och med bar titeln krogförestånderska. Att kvinnor hade egna yrkestitlar var inte så vanligt under denna tid. För det andra ser vi hur brodern var henne behjälplig, vilket visar på hur änkan kunde dra nytta av sina familjerelationer för att driva sin verksamhet. Slutligen demonstrerar fallet att en tunnbindare inte bara jobbade med att binda tunnor utan även ägnade sig åt andra sysslor. Att människor jobbade med sådant som inte överensstämde med deras yrkestitlar är något Gender and Work-projektet konstaterat för tidigare sekler, men denna praxis existerade alltså även en bra bit inpå 1800-talet.

Bild: Scen utanför en krog, laverad pennteckning av okänd konstnär. Källa: Alvin

3 december

resa för att handla

Fram till en bit in på 1800-talets andra halva var resande och handel reglerade, både i staden och på landsbygden. Därutöver reglerades utövande av vissa yrken via skråordningar i städer eller av sockenvis anställda hantverkare vilka i teorin hade monopol på sitt hantverk inom socknarna; exempelvis skomakare och skräddare. Ägde man inte jord eller var hantverkare eller borgare hade man också en skyldighet, enligt tjänstehjonsstadgan, att ta tjänst. Dock var vissa typer av handel oreglerad. Vidare hade man att vända sig till landshövdingeämbetet för att få ett s.k. respass utfärdat.

Ovanstående bildar bakgrund till Anders Hanssons ansökan om ett respass och verbfrasen resa för att handla. Han är vid ansökningstillfället 30 år gammal, gift och bosatt i Munktorps socken i Västmanland. Bilden visar det respass han fick utfärdat åt sig.

Den handskrivna delen av passet lyder:

Att som Sjuklige och till arbete oförmögne drängen Anders Hansson ifrån Munktorps Sokn anmält sin åstundan vara att till sitt uppehälle, försälja innehafvande Visor och andre tryckte skrifter i detta och angränsande Lähn, samt i sådan afsigt om Respass anhållit; Alt så och då jag vid satte omständigheter, Funnit godt att dertill mitt bifall lemna, så länder härgenom till vederbörlig efterrättelse, att denne Anders Hansson, såsom i lofwligt wärf stadd, till fri och obehindrad resa är berättigad. Dock gäller detta Pass icke längre än ett år ifrån denna dag räknadt.

Westerås Slott, af LandsCancelliet den 3dje Decbr 1804.

Anders fick visa passet (och få det påskrivet) 22 december i Enköping. I Stockholm 7 februari 1805, Västerås i mars 1805, Örebro i slutet av juli, Sigtuna i augusti, följt av Uppsala i september. En sista notering finns för Norrtälje, 8 oktober 1805.

Läs mer om tjänstehjonsstadgan i Theresa Johnsson, Vårt fredliga samhälle: ”lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet (Uppsala 2016) och Carolina Uppenberg, I husbondens bröd och arbete. Kön makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860 (Göteborg 2018).

Anders Hansons respass

4 december

besiktiga lik

Flickan Anna Jöransdotter dog hastigt och av oklar anledning i Linköping i början av december 1674. Det fanns misstankar om att hon slagits så svårt av sin mor, rådmanshustrun Karin Persdotter, att hon dött av skadorna, medan andra misstänkte självmord eftersom någon sett henne köpa mercurium (arsenik) i en bod samma vecka. På borgmästarens begäran besiktades därför flickans lik av tre ”ärliga hustrur”. Ingen av dem kunde se några tecken på förgiftning.

Bild: Linköping från senare delen av 1600-talet, detalj ur Suecia antiqua et hodierna. Källa: Kungliga biblioteket

Läs mer om källunderlaget Göra hovrätts protokoll

Läs fallet i GaW

Gå till "Visa fall" och skriv in fallnummer 622

5 december

laga vagnssele och stångkapell stropp

Den 5 december år 1848 noterade sadelmakaren i Ramnäs, Carl Wallin i sin arbetsjournal att han å löjtnant Hammarskölds räkning lagat bland annat en vagnssele och en ”stongkappelsströppen”. Vad det var för något vet vi inte säkert, men kanske var det något slags vagnsöverdrag. På ett annat ställe i arbetsjournalen står det att Wallin betalat en smed för en stång till en liten häst, troligen en leksakshäst. Det är inte omöjligt att löjtnanten låtit sadelmakaren tillverka den som julklapp till sin tvåårige son.

Bild: Seltyg från Dalarna, 1863. Källa: Digitalt museum

Läs mer om vad man kan finna i olika slags räkenskaper som Carl Wallins arbetsjournal i Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb .Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020).

Seltyg

6 december

hjälpa till vid auktion

Den 6 december 1799 hjälpte soldaten Erik Lustig till med att bära fram kläder till allmän beskådan inför att de skulle säljas på auktion. Auktioner var vanliga på den svenska landsbygden under 1700- och 1800-talen och stod för en väsentlig del av all handel som försiggick. När någon flyttade eller efter att någon gått bort sålde man ofta stora delar av bohaget istället för att ta med sig det eller låta sakerna gå i arv. Det var enklare att skaffa sig nya ägodelar på andrahandsmarknaden. Enligt en studie köpte en familj på den svenska landsbygden i genomsnitt 10–15 föremål på auktion varje år.

Auktionen den 6 december 1799 hölls vid Skantzen intill Strömsholms kanal i dagens Hallstahammar. Bonden Jan Persson i Bärsta var auktionist och det var han som bad Erik Lustig att bära ut kläderna ur auktionsrummet för att potentiella köpare skulle få en möjlighet att ta sig en titt på dem.

Att detta bevarats till eftervärlden beror på att Lustig kom att anklagas för att ha stulit ett av klädesplaggen: en brun frack som ropats in av en bokhållare Hamrelius. När denne kom fram för att hämta sitt inköpta klädesplagg hittade han inte fracken. Lustig hade nämligen fått bråttom därifrån på grund av ”et ärende som naturen kräfde”, som protokollet uttrycker det (han blev med andra ord kissnödig) och hade av någon anledning fått med sig fracken till den kalkhög en bit därifrån dit han gick ”för att kasta watnet”, som det heter. En auktionsbesökare som hade sett Lustig gå iväg med fracken berättade detta för Hamrelius, vilken sprang ifatt Lustig och tog tillbaka fracken.

Lustig trodde därmed det hela var utagerat, men ärendet kom att tas upp på Snevrige häradsting två månader senare i samband med en annan anklagelse mot Lustig: att ha stulit en plog.

Att hjälpa till vid auktioner kunde vara ett av många små ströjobb som en soldat kunde dryga ut sin ofta knappa hushållskassa med. Men Erik Lustig var ju också just soldat. Nio år senare, i januari 1809 under pågående krig mot Ryssland, avled han i byn Persön utanför Luleå.

Peter Raadsig, Auktion på landet
Bild:Peter Raadsig, Auktion på landet. Källa: Wikimedia commons

Läs mer om auktioner i Kristina Lilja, Sofia Murhem & Göran Ulväng, Den glömda konsumtionen: auktionshandel under 1700- och 1800-talen (Uppsala 2005)

7 december

köpa potta

Den gotländske prästen Gustaf Berg förde ett noggrant hushållsdiarium. Den7 december 1769 noterade han att han köpte fyra stenfat, en skål och en potta av ”Windelboms Enka”. Säljaren var sannolikt Catharina Jochumsdotter Wiberg i Visby, född 1707. Vid 62 års ålder hade hon blivit änka två gånger. Hennes första make var tunnbindarmästaren Jacob Windelbom.

Dalhems prästgård
Bild: Dalhems prästgård 1846, teckning av Pehr Arvid Säve. Källa: Alvin

Läs mer om källunderlaget Gustaf Bergs räkenskaper

Läs fallet i GaW

Gå till "Visa fall" och skriv in fallnummer 13586

Se även Jonas Lindström, "The economic network of an eighteenth-century clergyman", The Journal of Religious History, Literature and Culture 6:2 (2021)

8 december

hämta medikamenter

December 1825 var inte en särdeles munter period för prosten Johan Fredric Muncktell. I sin dagbok skrev han under dessa vinterdagar om trötthet, ryggont, kyla, dåligt väglag, slaskigt julväder och en trasig kakelugn som gjorde honom sömnlös av oro. I början av månaden blev hans fru dessutom sjuk i feber. Flera dagar gick och hon tycktes inte bli bättre. Muncktell hade för avsikt att åka in till Västerås för att skaffa hustrun medicin, men av rädsla för kölden vågade han inte göra resan själv utan skickade sin dräng. Den 8 december skrev Muncktell att ”Min Hustrus sjukdom varade nästan lika”, varför han skickade sin piga till staden för att hämta ytterligare medikamenter. Medicinen hade dock inte önskad effekt och hustrun fortsatte vara sjuk i feber och frossa. Till slut gav sjukdomen dock med sig och prostinnan började återhämta sig. Trots att det fanns mycket annat som Muncktell under de kommande veckorna beklagade sig över, fick paret således en gemytlig julhelg tillsammans med hemvändande barn och barnbarn.

Bild: Interiör från ett apotek, tuschlavering av Per Röding, ca. 1911. Källa: Alvin

Läs mer om prosten Muncktell i Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb: Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020).

9 december

bedriva handel med bröd

Johanna Carolina Broberg stod lördagen 9 december 1865 på Stora torget i Västerås och sålde bröd ifrån de korgar med bröd hon tagit med sig ifrån sin bostad i Tillberga, utanför Västerås. Hon var född 1821, gift 1844 och sedan 1846 bosatt i Tillberga. Hon hade sannolikt bakat brödet i sitt hem och i syfte att sälja detsamma begivit sig in till Västerås, då lördagen var torgdag. Anledningen till att vi vet något om detta är att hon blev bestulen och att omständigheterna kring stölden kom att tecknas ned i rådhusrättens protokoll.

Fram till och med 1864 hade handel och olika typer av stadsnäringar varit kringskurna av förordningar och regler. Johannas närvaro på Stora torget kanske speglar detta nya mått av näringsfrihet. Å andra sidan hade inom stadens hank och stör, sedan tidigare, viss typ av handel varit tillåten. Bland annat hade nipper- och kramhandel och försäljning (mångleri) av bröd och frukt varit undantagna från de begränsningar som reglerade övrig handel i stadsmiljö. Låt vara att man som stadsbo måste söka tillstånd hos Magistraten för att bedriva sådan ’oreglerad’verksamhet.

För perioderna 1825-1828 och 1877-1880 har GaW-projektet gått igenom samtliga bouppteckningar som lämnats in till rådhusrätten i Västerås. Ett av syftena har varit att se om föremålen i enskilda bouppteckningar kan ge ytterligare information om hushållens försörjning, utöver vad en eventuellt förekommande (manlig) yrkesliknande titel anger. De sistnämnda är allt som oftast inte något att lita på i dessa sammanhang.

När det kommer till produktion av bröd har vi spår av detta i totalt fem bouppteckningar; två under första perioden och tre i andra. Tre av dessa fem kan direkt knytas till att antingen en bagare eller hans hustru har gått ur tiden och således att hushållet idkat bagerinäring. I alla tre fallen stöds detta av bouppteckningarnas genomgång av bageriets utrustning samt också förekommande försäljningsbodar.

År 1828 avled Christina Bastberg och efterlämnade änklingen stenläggaren Anders Holm. I bouppteckningen räknas diverse stenläggarverktyg upp (och värderas) tillsammans med en del snickarverktyg. Därefter en mängd färdigbakade pepparkakor och dito ”under vidare bakning” till ett värde av 68 riksdaler banco. Sedan prissätts 6 kannor sirap, smör till ett värde av 20 riksdaler, 5 skålpund vetemjöl samt baktråg. Uppgifterna har tolkats som om att hushållet bakade pepparkakor till försäljning.

År 1879 dog snickaren Johan Erik Andersson. Han efterlämnade sin hustru och fem barn; en gift dotter och övriga fyra födda mellan 1856 och 1869. I bouppteckningen redovisas snickarverktyg, med ett ovanligt stort antal olika hyvlar, samt inte mindre än 4 hyvelbänkar. Därtill kommer 1 brödställ med 7 bräder, 5 stycken degtråg, 2 stycken bakbord, 2 brödlårar samt 1 mjölkar. Även här är tolkningen att hushållet bakade för avsalu som del av sin försörjning.

Bild: Marknadsbild från Stora torget, oljemålning av G.W. Palm 1874. Källa: Digitalt museum

Läs mer om handeln med bröd och annat i Sofia Ling, Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750 (Stockholm 2016)
Stora torget i Västerås, 1874

10 december

begära skottpengar

Den 10 december noterades i Orsa häradsrätts protokoll att två män skulle få skottpengar för att de skjutit ”en gammal björn”. Björnskinnet hade de sålt till kyrkoherden i Mora. Björn och varg räknades som skadedjur och jakt på sådana uppmuntrades av staten på olika sätt, bland annat genom skottpengar i en jaktstadga från 1634.

Björnjakt
Bild: Björnjakt, ur Govert Indebetous skissbok, 1830- till 1850-tal. Källa: Digitalt museum

Läs mer om häradsrättsprotokollen från Orsa

Läs fallet i GaW

Gå till "Visa fall" och skriv in fallnummer 10896

11 december

hämta malt

Mörkret hade redan fallit när en dräng på uppmaning av sin husmoder gav sig av till en kvarn utanför Örebro för att hämta ”mäld malt” om aftonen den 11 december år 1753, som bland annat användes för att brygga öl. Nu kom det sig dock så att såväl spannmålet som den häst och vagn som drängen körde konfiskerades av en tullare och hans vaktmästare. Det var nämligen inte tillåtet att föra in mald säd till staden mellan sju på morgonen och sju på kvällen. Drängen och hans husmoder, änkan madame Catharina Bagge, fick sedan stå till svars för sitt handlande inför Accisrätten i Örebro.

Bild: Claude Monet, A Cart on the Snowy Road at Honfleur. Källa: Wikimedia Commons

Läs mer om accisrätten i Örebro

Läs fallet i GaW

Gå till "Visa fall" och skriv in fallnummer 10227

Läs mer om tullarna i Örebro i Maria Ågren, The state as master: Gender, state formation and commercialisation in urban Sweden, 1650-1780. (Manchester 2017)

12 december

kasta råg

Att ta hand om spannmålsskörden var ett tidskrävande moment i det förindustriella jordbruket. Efter att den skördats skulle säden tröskas och sedan rensas ytterligare innan den kunde malas. Som ett led i rensningen ingick att kasta säden över loggolvet. Det var detta arbete som Anders Gustaf Svan, rättare vid Giresta gård, utförde den 12 december 1839. Arbetet tog tid, och när kvällen kom hade han inte hunnit lägga in all säd i spannmålsboden där den skulle ligga i väntan på att malas.

Morgonen därpå stod en av logdörrarna öppna, och i den nyfallna snön utanför syntes spår till iskällarboden en bit därifrån. Därinne hade någon ställt en säck med råg som uppenbarligen hade tagits från logen. Svan lät säcken stå kvar, och uppdrog åt fyra män att två och två turas om att bevaka logen för att se ifall någon kom för att hämta den stulna och undangömda rågen.

Vid tiotiden på kvällen hade slutligen torparen Anders Persson, som bodde bara några minuters gångväg därifrån, kommit dit, en man ”av medelmåttig längd och spenslig växt”, med svart hår och ”ostadig blick”. Anders hade gått in i källarboden, kommit ut med rågsäcken och burit iväg den längs vägen. När en av vakterna ropat efter honom hade han lämnat ifrån sig säcken och sprungit därifrån.

Några dagar senare hade godsägaren, greve Carl Ridderstolpe, kallat alla sina torpare till Giresta för att upprätta nya kontrakt alternativt säga upp dem från torpen. Bland de ditkallade var Anders Persson, och när turen var kommen till honom och han frågat greven om han fick bo kvar i sitt hus, hade greven svarat ”dig kan jag inte med”, och hänvisade till händelsen med rågsäcken. Kronofjärdingsmannen, som också kallats dit av greven, hade därpå fört Anders Persson åt sidan och förhört honom, varpå Anders skulle ha erkänt att han hämtat säcken.

Väl inför rätta nekade Anders till stölden, men kom ändå att dömas till böter eller ”om tillgång brister avtjäna dessa böter med 4 dagars fängelse vid vatten och bröd”. Anders Persson med familj – en hustru och två barn – fick lämna torpet, men bodde kvar på Giresta ägor. Tre år senare dömdes han återigen för stöld. I husförhörslängden kallas han för "f.d. torpare" och ”lösdrivare”.

Om Carl Ridderstolpe och hans förhållandet till sina torpare berättas också i Theresa Johnsson, Vårt fredliga samhälle: ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet (Uppsala 2016)

Bild: Rissel, använd för att rensa säd. Källa: Digitalt museum.

Rissel för korn

13 december

Studiehuvud av gammal kvinna

avtala om pigtjänst

Att bli gammal på 1700-talet var ofta förknippat med vedermödor, inte minst om man inte hade några barn som kunde ta hand om en. Så var fallet för hjonelaget Nils Andersson Kålmare och hans hustru Anna Larsdotter, som började bli för gamla för att kunna sköta om sitt hushåll och hemmansbruk. Därför slöt de den 13 december 1737 ett avtal med den unga pigan Karin Ersdotter. Enligt avtalet skulle Karin tjäna Nils och Anna till deras döddagar och ta hand om såväl dem som deras hushåll och jordbruk. Paret hade dock svårt att ge Karin en skälig lön för detta. De tre första åren skulle hon årligen få 12 daler kopparmynt och därefter kom ersättningen att höjas till 24 daler kopparmynt per år, men samtidigt konstaterades att Nils och Anna ”icke mäkta gifwa henne Pigolön”. För att Karin ändå skulle kompenseras för det arbete hon utförde åt Nils och Anna beslutades att hon skulle ”hafwa sin säkerhet uti deras Ägendom”, vilket innebar att hon kunde göra anspråk på delar av den kvarlåtenskap som paret lämnade efter sig. Detta tycktes alla parter nöjda med då avtalet både besannades av två vittnen och förklarades giltigt av häradsrätten. Fallet visar därmed inte bara på hur åldrande människor kunde organisera sin omsorg, utan även på vilket sätt en piga kunde avlönas när arbetsgivarna inte hade tillräckligt med kontanta medel.

Bild: Studiehuvud av gammal kvinna, Källa: Alvin

Läs mer om häradsrättsprotokollen från Orsa

Läs fallet i GaW

Gå till "Visa fall" och skriv in fallnummer 10745

14 december

idka fiskhandel

Den 14 december 1705 vände sig sumpfiskaränkan Britta Hansdotter till handelskollegium i Stockholm för att i yttersta ödmjukhet be dem ge hennes dotter, Annika Staffansdotter, tillåtelse att få ”idka een lijten handell medh fisck”. Britta beskrev sig själv som en fattig, gammal och bräcklig människa som tvingades leva på sin dotter och måg. Dottern behövde alltså få tillstånd att sälja fisk för att kunna försörja sin gamla mor.

Bild: Fiskhandel, illustration ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken

Läs mer om supplikerna till Stockholms handelskollegium

Läs fallet i GaW

Gå till "Visa fall" och skriv in fallnummer 8986

Läs vidare i Sofia Ling, Konsten att försörja sig: kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750 (Stockholm 2016)

Olaus Magnus, fiskhandel

15 december

låta överskära vadmal

”Han [Lars Ekedal] tog nu emot at för mig [Gustaf Berg] i Borås låta swärta och öfwerskära 1 st. walman af otwättat garn 55 aln.”

Lars Ekedahl – han i citatet ovan – var handelsman och borgare i Borås, född 1719, och var gift för andra gången, 1767, med Margaretha Christina Reich från Kvie, i Martebo socken på Gotland. Paret bosatte sig därefter i Borås. Gustaf Berg – mig – var präst, komminister i Dalhems kyrka på Gotland, 1753-1771 och därefter kyrkoherde i Martebo, fram till sin död 1798. Vid tidpunkten för överenskommelsen med Lars Ekedahl, 1769, är han 42 år gammal och gift.

Gustaf förde i över 30 års tid bok över sina in- och utgifter i ett hushållningsdiarium. Vid närmare studium av källan visar den på ett mycket vitt förgrenat nätverk, ömsesidigt sådant, där Gustaf och hans församlingsbor är inbegripna i olika sorters ekonomiska transaktioner; tionde, dagsverken, transporter, lån och köpenskap.

Det Gustaf ville få gjort, genom Lars förmedling, var sannolikt att höja värdet/kvalitén på de 55 alnarna (33 meter) vadmalsväv. Utgångsmaterialet är otvättat ullgarn som vävts lite extra tätt och hårt. För att förvandla ylletyg till vadmal måste man valka detsamma; mekaniskt bearbeta det i vatten så att yllet filtar sig. Vid valkningen utsöndras fett och urinämnen från den otvättade ullen vilket underlättar valkningsprocessen, fibrernas ihopfiltande. Tyget blir då styvare och tätare. Detta kan göras för hand men vanligen, åtminstone i Sverige vid denna tid, i en s.k. vadmalsstamp. Tyget lades i trätråg med varmt vatten vilka i sin tur placerades under stampens tunga stockar. De senare höjdes av vattenhjulets kraft och fick sedan falla av sin egen tyngd mot tyget. Trätråget hade rundad botten som innebar att tygrullen drevs runt av stöten och bytte position; sakta roterade under valkningens gång.

Gustaf ville att tyget skulle färgas och överskäras. Vadmalen skulle då förhoppningsvis nå en klädesliknande kvalitét. ”Ordet kläde betecknade under medeltiden ett importerat, valkat och överskuret ylletyg. Tyget valkades först för att sedan ruggas med borstar. Den uppruggade luggen klipptes eller skars sedan ned, en procedur som kallas överskärning. Detta upprepades tills man inte kunde se trådarna i väven och man fått en perfekt, slät yta med hög glans.” (Andersson 2006, s. 200). Vad Gustaf därefter skulle göra med tyget framgår inte av källan.

Bild: vadmalsstamp. Källa:Ulf Larsson

Läs fallet i GaW

Gå till "Visa fall" och skriv in fallnummer 13590

Läs mer om Gustaf Berg i Jonas Lindström, "The economic network of an eigtheenth-century clergyman", The Journal of Religious History, Literature and Culture 6:2 (2021)

Se även Eva Andersson, Kläderna och människan i medeltidens Sverige och Norge (Göteborg 2006)

16 december

slakta gris

Natten till tisdagen den 16 december 1862 hade drängen Johan Eric Tillberg stulit och slaktat en grissom kommit bort från sin ägare. Det bekände han själv när han stod inför rådhusrätten. Johan var 36 år gammal och gift och hade tjänat som dräng både i och utanför Västerås. I rannsakningen berättades att han sommaren 1862 varit sysselsatt med jordbruksarbete hos några bönder, men senare samma år kommit till Västerås där han tagit hand om en häst hos en åkare för mat och husrum. Strax före jul hade han också hjälpt bönder att stycka kött till försäljning på torget. Drängen jobbade uppenbarligen – som många andra under denna tid – med lite av varje. Kanske tänkte han att det stulna fläsket skulle säljas och hamna på julbordet hos någon mer förmögen Västeråsbo.

Bild: Marknad i Västerås, 1870-tal, detalj ur träsnitt av H. Pettersson och O. Sörling. Källa: Digitalt museum

Läs mer om domöckerna från Västerås i Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb: Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020)

Marknad i Västerås

17 december

stjäla visthus

Den 17 december, åtta dagar innan jul, anklagas Anders Persson, en gift man hemmahörande i en by i Västergötland, för att ha stulit ”hela wisthuset” av Sven Eriksson. Då anklagelserna utreddes vid Kållands häradsrätt framgår att ett stycken ister återfunnits, vilket också visas upp vid rannsakningen.

Interiör av visthusbod
Bild: Interiör visthusbod, Värmland 1919. Källa: Wikimedia Commons

Läs mer om källunderlaget från Kålland

Läs fallet i GaW

Gå till "Visa fall" och skriv in 11245

18 december

Gustaf Silfverstråle, Landskap med kvinnor räfsande hö

hämta hö

Den 18 december 1693 skickade Anders Ludvigsson sin gosse för att hämta några strån hö från den stack han hade liggandes trefjärdedels mil från torpet där de bodde. Stråna skulle Anders ha för att jämföra med det hö som deras grannar hade kört hem några dagar tidigare. Anders misstänkte nämligen att höet som grannarna hade hämtat var hans.

Det var inte första gången de två grannarna tvistade om en höstack. Året innan var det Anders som hade tagit hem en höstack som hans granne menade tillhörde honom. Anders hade försvarat sig med att han inte visste att det var grannens, särskilt som han hade tagit den från oskiftad mark. Den tvisten slutade att med att de dragit lott om vem skulle få höstacken. Grannen vann.

Anders Ludvigsson dök ofta upp på tinget i Snevringe härad under 1600-talets sista decennier. Som torpare var hans rättigheter att nyttja markresurserna kraftigt begränsade, men Anders tycks inte ha haft någon överdriven respekt för de regleringar och förbud som fanns. I domböckerna från Snevringe berättas om hur han stal och idkade olovlig handel med järn, kolade och fraktade kol, men inte till sin ”husbonde”, det vill säga den bruksägare som ägde den mark där hans torp låg och till vilken han var skyldig att leverera kol, utan till andra bruk dit han fraktade kolet nattetid. Själv hade han sagt sig inte veta av någon husbonde när bruksförvaltaren hade kommit och krävt honom på dagsverken. Anders dök sällan upp för att göra dagsverken och ingen ville gå för att hämta honom på grund av hans ”arghet”.

Samtidigt födde Anders Ludvigsson gäss över vintern åt bruksskrivaren. Han dikade gärden och tog upp åker, utövade olovligt och ”bullersamt” fiske, samt slog en äng som hans grannar menade tillhörde dem, men som han själv sade sig vara lika berättigad att bärga som en annan. Anders Ludvigsson var synnerligen kreativ i sin strävan att sträcka sig utöver sina egna, begränsade resurser. Vid ett av många tillfällen inför rätten klagades på att han ”en stor del av ägorna vart år besår och genom ärtors och tvesående utökat” och sått några trädesåkrar med ärtor. Det var ett tidigt exempel på växelbruk. Under denna tid såddes åkrar bara vartannat år i detta område och vartannat år låg de i träda. Häradsrätten kritiserade också Anders för att ha sått ärtorna på trädan, eftersom det var ”emot allt sedvanligt åkerbruk.”

Läs fallet i GaW

Gå till "Visa fall" och skriv in 11070

Läs mer om torpare, deras rättigheter och möjligheter till försörjning i Riikka Miettinen & Jonas Lindström, ”Survival in a hostile agrarian regime: Landless and semi-landless households in seventeenth-century Sweden and Finland, Christine Fertig, Richard Paping & Henry French (red.), Landless households in rural Europe, 1600–1900 (Woodbridge 2022).

Bild: Gustaf Silfverstråle, Landskap med kvinnor räfsande hö. Källa: Alvin

19 december

tillåta fånge ta sup

Den 19 december var det ett ”stort snö- och yrväder” i Ystad. Tobaksplantören Gabriel Dickman satt i stadens häkte, misstänkt för att ha våldtagit sin minderåriga tjänsteflicka. Men just den här kvällen fick han tillåtelse att – bevakad av stadstjänaren Jöns – gå hem till sin hustru för att få vård för sina svåra hemorrojder (sk. gyllenådern). På väg tillbaka kom de förbi en bryggare som höll krog och Dickman bad att få gå in och ta en sup. Jöns tillät det. Väl inne på krogen träffade Dickman folk han kände. Det var stimmigt och stökigt, Dickman ville inte gå därifrån utan dansa med en piga istället. Rätt var det var försvann han ut i natten. I början av januari återfanns rymlingen i en öppen båt på havet av några fiskare från Karlskrona.

Bild: Carl Gustaf Löwenhielm, torg i Ystad, 1820-tal. Källa: Alvin

Johan Christian Dahl, Havet vid Ystad
Bild:  Johan Christian Dahl, Bremninger ved havet, ved Ystad, 1834. Källa: Nasjonalmuseet

Fallet refereras och analyseras i Karin Hassan Janssons avhandling Kvinnofridsynen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800 (Uppsala 2002), bland annat på s. 102–104.

Läs mer om källunderlaget Samling av våldtäktsfall

Carl Gustaf Löwenhielm, Torg i Ystad

20 december

Ljuskrona, Lummelunda kyrka

få kyrkokronor renskurade och uppsatta

Inför den stundande julhelgen ville prosten Johan Fredric Muncktell att det skulle vara extra fint i församlingskyrkan. 1815 var denne Muncktell prost i Kärrbo församling i Västmanland, och liksom många andra hade han mycket att stå i under december månad. Han skrev brev, undervisade gossar, körde hem ved, förrättade husförhör och ägnade sig åt det han själv kallar ”diverse hushållsgöromål”. Dessutom skrev han förstås predikningar. Utöver detta (och en hel del annat) såg han som sagt till att kyrkorummet skulle göras julfint. Den 20 december lät han därför få kyrkokronorna renskurade och därefter uppsatta. Man kan med lätthet föreställa sig hur dessa pjäser riktigt glänste under högmässan några dagar senare.

Bild: Ljuskrona, Lummelunda kyrka, Gotland, okänd fotograf, 1913. Källa: Alvin

Läs mer om prosten Muncktell i Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb: Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020)

21 december

laga renhudsfotsack

Sadelmakaren Carl Wallin var den som gav upphov till verbfrasen. I sin arbetsjournal (Västerås museums arkiv) har han för den 21 december 1867 fört upp ”Målat ett underrede på en Contorssläde och lagat upp en Renshusfotsack Till samma släde”, tillhöriga Ramnäs bruk. Carl (född år 1800) var själv bosatt i Ramnäs Kyrkoby och var vid det här laget änkling. Utöver att arbeta med läder i seldon, sadlar och liknande framgår av journalen att han också åtog sig måleriarbeten och klädde om vagnar och möbler.

En fotsack är enligt Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) ” å åkdon: täcke (vanl. av läder med skinn- l. tygfoder) som knäppes över den åkandes fötter o. ben för att skydda dem mot köld o. väta.” En sådan behövde vara individuellt anpassad för det åkdon där det skulle användas, vilket både Carls egen anteckning låter påskina och som kan anas av nedanstående bild. Den är en detalj av en fotsack av nöthud, där hårsidan skall vara utåt, och fodrad med juteväv. Här borde läderstroppens mått vara anpassat för någon slags knapp eller fästanordning på fordonets utsida.

Fotsäck
Bild: Fotsäck från Västergötland. Källa: Digitalt museum

Wallins renshud har i fallets verbfras moderniserats till renhud – renhudsfotsack. Sannolikt är fotsäcken – materialet – till kontorssläden inte helt ovanligt. Sedan långt tillbaka handlades det med hudar, skinn, skogsfågel och lin från södra halvan av Norrland vilka på vinterföre kördes ner till städerna i Mälardalen. Bouppteckningar från Snevringe härad, inom vars gränser Carl var bosatt, i Västmanland, 1822-1828, har genererat icke mindre än 15 bouppteckningar (bönder/torpare) som tillsammans innehåller 18 stycken renshudsbyxor.  Ingen bouppteckning redovisar någon fotsack av renskinn, däremot tre bouppteckningar (prost, skolmästare, bruksägare) som innehåller s.k. ”slädhudar” av björnskinn; 2, 1 och 5 stycken. I bouppteckningar från Tveta härad i Jönköpings län, åren 1822-1835, har ett par lappskor och en ”ren skinds hud” påträffats. Lappskor handlades det med och de såldes färdigsydda. De tillverkades alltså inte lokalt efter mått. Renskinnet – ren skinds huden – återfanns i en bouppteckning från Månsarps socken där drängen Anders Andersson dött som intagen på Månsarps fattighus 1833. Huruvida skinnet/fällen var från en vild eller tam ren går det bara att spekulera om. Vid tidpunkten i fråga fanns nämligen vildren i nordligaste Värmland, Dalarna och Härjedalen; i de delar av landskapen vilka gränsar emot Norge.

Bild: Fotsäck från Västergötland. Källa: Digitalt museum

Läs mer om Carl Wallin i Jonas Lindström (red.) Fantastiska verb: Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020)

Se även Mats Morell, Bondeköpmän: Sörkörarnas arvtagare i norra Ångermanland under sent 1800-tal (Örnsköldsvik  1982), Kersti Ullenhag, Sörkörare. Bönder med lärft på lassen från norra Ångermanland 1750-1850 (Örnsköldsvik 1982), samt Sven Ekman, Norrlands jakt och fiske (Uppsala 1910).

22 december

tänka över affärer

Den 22 december 1815 var en fredag och kyrkoherden Johan Fredrik Muncktell gjorde bara en kort notering i sin dagbok. Ovädret fortsatte, skrev han, och hans husfolk hade kört hem den sista rågen och skaffat lite mera ved. Han tyckte det var en ”svår och ängslig dag” och på kvällen satt han uppe efter att hans små gossar lagt sig. Han försökte kurera sitt sjuka bröst med honungsbrännvin och funderade över sina ”dåliga affairer”. ”Utgifterna ligga på och tilgångarne äro små”, rimmade han och det är nog lätt för många att känna igen sig i den formuleringen även nu, strax före jul 2022. Och Muncktell led, liksom dagens människor, av vedbrist. Han avslutade dagboknoteringen med:  ”Ledsen blef jag, då jag såg mig utan torr ved och alla menniskor begynna jämra sig öfver vedbrist. — Men jag må nu glömma eländet, och i Guds namn gå med lungnt sinne til min hvila.”

Bild: Johan Fredrik Muncktell. Källa: Irsta hembygdsförening

Läs mer om Muncktell i Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb: Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020)

Johan Fredric Muncktell

23 december

Den samaritiska kvinnan, Elias Martin

ge fattiga bröd och kött

Redan dagen innan julafton år 1815 uppsökte en del av bygdens fattiga i Kärrbo socken i Västmanland prosten Johan Fredric Muncktells hustru Christina Charlotta, då de hade blivit vana vid att hon vid denna tid på året brukade dela ut både bröd och kött åt dem. Denna dag upptog detta göromål hustruns tid så pass att prostens och hans familj fick äta en ovanligt sen middag. Trots det, och trots att nattkölden varit svår och prosten kände sig ”dålig i bröstet” var han tidigt uppe dagen därpå, och skrev ned detta i sin dagbok tillsammans med tankar om sina förberedelser inför ”Jesu födelsedag”. Det framgår också att familjen var på väg att flytta till Sevalla och att prostens hustru hoppades att förhållandena där skulle vara sådana att där inte fanns några ”stackare, som Jultiden icke hava något att fägna sig med”, och att hon därmed ska slippa detta göromål.

Bild: Den samaritiska kvinnan, Elias Martin. Källa: Alvin

24 december

väga konfekt

Den 24 december 1850, på självaste julafton, stod sockerbagaren Johan Erik Atterberg på stadens torg och sålde godsaker. Bredvid sig i ståndet hade han en pappersstrut där han lagt sina silverpengar. En ung skomakarlärling hade lagt märke till den och när Atterberg vände sig om för att väga upp konfekt hade han passat på att norpa den. På juldagskvällen hade skomakarlärlingen sedan bjudit sina vänner på Fru Esselins krog och därefter flera gånger bjudit dem på glögg, kaffe och punsch, vilket väckt vännernas misstanke. När skomakarlärlingen ställdes inför rätta en knapp månad senare fanns i stort sett inga pengar kvar.

God jul önskar vi alla i GaW!

Jul i staden
Bildkälla: Digitalt museum
Senast uppdaterad: 2023-01-24